Regulamin naboru i uczestniczenia w plenerach
organizowanych i współorganizowanych przez
Związek Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa Opole

 1. Planowane plenery są ogłaszane na stronie ZPAP-PSU Opole oraz poprzez zawiadomienia mailowe do członków.
 2. W ogłoszeniu zamieszczana jest informacja o miejscu, terminie pleneru oraz dacie rozpoczęcia i zakończenia naboru.
 3. W plenerze mogą uczestniczyć członkowie rzeczywiści ZPAP-PSU Opole, którzy w momencie zgłoszenia mają uregulowane wszystkie składki członkowskie.
 4. Pierwszeństwo mają członkowie, którzy nie uczestniczyli w plenerach organizowanych lub współorganizowanych przez ZPAP-PSU przez co najmniej jeden rok kalendarzowy poprzedzający plener
 5. W przypadku plenerowiczów o statusie dochodzących, ograniczenie zawarte w pkt. 4 regulaminu nie ma zastosowania .
 6. Zarząd ma prawo zapraszać na plenery zagranicznych gości w ilości 25-30 % ogółu miejsc.
 7. W przypadku plenerów współprowadzonych przez organizatorów zewnętrznych, organizator może proponować artystów, których chce zaprosić w ilości 25-30 % ogółu miejsc.
 8. W przypadku, gdy w ogłoszonym terminie naboru nie zostaną wyczerpane wszystkie miejsca stacjonarne, wówczas Zarząd może zapraszać innych członków do udziału, z zastrzeżeniem uregulowania wszystkich składek członkowskich.
 9. Uczestnicy przesyłają zgłoszenia i otrzymują potwierdzenie zarejestrowania zgłoszenia.
 10. Zgłoszenia przesyła się pisemnie na adres związku, preferowana jest droga mailowa. W przypadku zgłoszeń listownych należy podać numer telefonu lub inną drogę szybkiego kontaktu, w celu potwierdzenia zgłoszenia.
 11. Listę plenerowiczów zatwierdza Zarząd. Po zatwierdzeniu listy uczestników stacjonarnych oraz dochodzących lista jest publikowana na stronie Związku. Opublikowana będzie też lista osób rezerwowych.
 12. Uczestnicy pleneru mają obowiązek przestrzegania regulaminu obiektu,
  w którym odbywa się plener oraz zobowiązań ustalonych z organizatorem.
 13. Uczestnicy pleneru otrzymują informację o formacie oraz ilości prac, które mają obowiązek przekazać organizatorom pleneru oraz informację w jakim zakresie organizator zapewnia materiały plastyczne.
 14. Prace plastyczne przekazywane są organizatorom na podstawie protokołu przekazania prac w którym znajdą się następujące informacje:
 • Imię i nazwisko autora
 • Tytuł pracy, rok wykonania
 • Technika
 • Podpis autora

Władze ZPAP PSU Opole w kadencji 2022-2026


ZARZĄD:

Andrzej Lach – prezes

Zbigniew Bomersbach – wiceprezes

Urszula Serafin-Noga – sekretarz

Izabela Żarczyńska – skarbnik

Adam Werwiński – członek

Aleksandra Kroczak – członek


KOMISJA REWIZYJNA:

Marian Wojewoda – przewodniczący

Irena Młynarczyk – sekretarz

Małgorzata Domańska – członek


SĄD KOLEŻEŃSKI:

Bogusława Słodkowska – przewodnicząca

Krystian Jankowski – członek

Zbigniew Jarek – członek

O historii Związku

W okresie stanu wojennego, nastąpiło rozwiązanie wszystkich środowisk twórczych.

W 1984 roku postanowiłem ponownie zorganizować środowisko opolskie i w oparciu o Zarząd Główny ZPAP – Polska Sztuka Użytkowa powstał w Opolu okręg, którego zostałem prezesem. Funkcję tę pełniłem i do dziś pełnię społecznie. Przy okręgu ZPAP – PSU w Opolu powstała fundacja Polska Sztuka Użytkowa Oddział Opole z Zarządem Głównym w Warszawie. Prowadziliśmy działalność gospodarczą, która dawała możność realizacji zleceń plastycznych członkom związku.

W następnych latach powstają różne środowiska plastyczne. Reaktywowane zostaje ZPAP Okręg w Opolu. W tym czasie opolskie Pracownie Sztuk Plastycznych przekształciły się w Sztukę Polską. Przedsiębiorstwo to, za pieniądze wypracowane przez zlecenia całego środowiska twórczego, wykupiło kamienice w Rynku. Budynek ten służy teraz ZPAP Okręg w Opolu.

W okresie dwudziestu pięciu minionych lat ZPAP – Polska Sztuka Użytkowa organizował wystawy, plenery i sympozja na Opolszczyźnie:
20 konfrontacji plastycznych w Kędzierzynie-Koźlu, plenery ceramiczne w Tułowicach, plenery malarskie: w Koźlu, w Dobrej, na zamku w Mosznej, w Kamieniu Śląskim, w Białej, w Dylakach.

Co roku organizujemy również plenery rodzinno-wczasowe dla naszych członków i zaprzyjaźnionych artystów.

W Białej w 2007 roku odbył się pięćdziesiąty, jubileuszowy plener malarski. Na 50 plenerach powstało 8000 prac z czego 3000 było eksponowanych na 150 wystawach w Polsce i zagranicą: w miejscach gdzie odbywały się plenery, w Opolu i w Czechach oraz od wielu lat w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Wszystkie plenery są udokumentowane katalogami. Brało w nich udział 1500 plastyków.

Utrzymujemy kontakty z zagranicznymi środowiskami plastycznymi. Wśród uczestników plenerów było około 250 gości m.in. z partnerskich miast Opola – Biełgorodu (Rosja), Ivano -Frankivska (Ukraina), Székesfehérvar (Węgry), Kuopio (Finlandia), Mülhaim( Niemcy).
Zapraszani są również plastycy z Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czechach oraz z Bułgarii, Białorusi, Rumunii, terenów byłej Jugosławii, Belgii, Francji, Holandii, Litwy i USA. W rewanżu nasi koledzy byli zapraszani na plenery i wystawy w Polsce i za granicę: do Rosji, na Ukrainę, na Węgry, do Czech, do Jugosławii, Niemiec i Finlandii.

Osobiście również reprezentowałem środowisko opolskich plastyków w wielu krajach. Organizowaliśmy też wystawy środowiskowe „Forma”. Obecnie organizujemy w Opolu w Klubie Akademickim wystawy indywidualne. Nasi członkowie pod patronatem ZPAP – PSU organizują wystawy w swoich miastach.

W 1998 roku nasz Związek reprezentowany był przez należących do niego plastyków na ogólnopolskiej wystawie we Wrocławiu.
Artyści z naszego grona wzięli udział w 1999 roku na zaproszenie Muzeum Śląska Opolskiego w prezentacji opolskiego środowiska plastycznego pt. „Résumé…”

W 2004 roku odbyła się w Galerii Sztuki Współczesnej okolicznościowa wystawa retrospektywna stanowiąca przegląd moich prac oraz obrazów twórców uczestniczących w organizowanych przeze mnie plenerach. Świętowałem wówczas aż trzy jubileusze: 60-lecie pracy twórczej, 50-lecie działalności społecznej na rzecz opolskiego środowiska plastycznego, 40-lecie organizacji plenerów malarskich na Śląsku Opolskim. W roku obecnym każdej z tych liczb przybyła piątka.

Do wymienionych rocznic dochodzi 25 lat naszego Związku.
Do ZPAP – PSU „Sztuka Użytkowa” należy obecnie 125 osób. Chciałbym zaznaczyć, że w ich gronie jest dwóch kombatantów żołnierzy AK z obszaru lwowskiego: Zdzisław Kuhl, Adam Zbiegieni (więzień polityczny 1949 – 50). Był nim również, nie żyjący już, Antoni Ganczarski (więzień polityczny w latach 1949 – 53).

Po II wojnie światowej wielu młodych ludzi z Kresów Wschodnich wraz z rodzinami znalazło się w Polsce. W nowym środowisku kontynuowali naukę, podejmowali studia, wreszcie realizowali swoje plany życiowe.

Ukończyłem Wydział Grafiki Użytkowej Lwowskiego Instytutu Sztuki. Lwów opuściłem w 1944 r. Początkowo studiowałem architekturę na Politechnice Gdańskiej, a następnie architekturę wnętrz w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. W roku 1952 przeniosłem się do Opola, gdzie mieszkam po dziś dzień. Tu założyłem (1953 r.) pierwszy po wojnie zespół artystów plastyków Opolszczyzny. (przy opolskiej Cepelii), który w 1954 r. przekształcił się w Oddział Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP) w Opolu przy Okręgu w Katowicach. Było to pierwsze tego typu twórcze stowarzyszenie na Śląsku Opolskim. Grupa liczyła 12 osób, z czego polowe stanowili ekspatrianci ze Wschodu.

Dla wielu plastyków, którzy zaraz po studiach przybyli na Opolszczyznę, ZPAP stanowił zaplecze twórcze i finansowe, współpracując z takimi instytucjami jak Biuro Wystaw Artystycznych w Opolu i Pracownia Sztuk Plastycznych Oddział w Opolu. Kontakty związku w ramach wymiany kulturalnej z kręgami artystycznymi z Poczdamu (Niemcy), Biełgorodu (Rosja), Kuopio (Finlandia), Subiticy (Jugosławia), Pécsu (Węgry), Plovolivu (Bułgaria) czy czeskiego Cieszyna (Czechy) zaowocowały licznymi wystawami (autorskimi i zbiorowymi) twórców rodzimych i europejskich w Opolu i za granicą. Organizowaliśmy imprezy plenerowe, spotkania autorskie, panele dyskusyjne, odczyty.

Wobec zwiększającej się liczby członków i rangi podejmowanych przedsięwzięć opolski oddział ZPAP został przekształcony w 1963 r. w samodzielny Okręg.

Wprowadzenie stanu wojennego w 1981 r. zmusiło ZPAP, podobnie jak wszystkie organizacje twórcze, do zawieszenia działalności, w 1983 r ostatecznie związek rozwiązano. W 1984 r., nie tracąc twórczego ducha i zapału, postanowiłem jeszcze raz zaktywizować środowisko plastyków Śląska Opolskiego. Założyłem ZPAP- Polska Sztuka Użytkowa Okręg w Opolu, który w dalszym ciągu prowadził działalność twórczo-organizacyjną. Nawiązaliśmy współpracę z ośrodkami artystycznym z Wilna (Litwa), Mińska (Białoruś), Lwowa (Ukraina), Halle, Mülheim (Niemcy, Székesfehérwár (Węgry) i Krnova (Czechy). Zapraszamy artystów plastyków na międzynarodowe plenery malarskie organizowane na Górze Św. Anny, w Paczkowie, Kędzierzynie-Koźlu, na zamku w Mosznej, w Dobrej oraz w Kamieniu Śląskim.

Związek Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa Okręg w Opolu, którego od 20 lat jestem prezesem, w chwili obecnej zrzesza około 100 członków uprawiających różne formy sztuki użytkowej malarzy, grafików komputerowych, konserwatorów zabytków, witrażystów, ceramików, rzeźbiarzy, metaloplastyków, fotografików i architektów wnętrz. Należy podkreślić, że w 1987 r. reaktywowano w Opolu związek Artystów Plastyków – jako drugi związek twórczy, skupiający blisko 80 twórców.

Adam Zbiegieni


STATUT